แนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นราคาต่ำและใช้งานง่าย

วัตถุประสงค์การเข้าพบอาคาร

     วัตถุประสงค์การเข้าพบอาคารต่างๆ เพื่อแนะนำโครงการและขอสัมภาษณ์รวมถึงเชิญชวนอาคารที่มีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นเข้าเป็นเครือข่ายการพัฒนาระบบ จำนวน 5 อาคาร โดยสอบถามความคิดเห็นและความต้องการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะระบบที่อาคารต้องการ โดยคณะผู้วิจัยได้กำหนดหัวข้อหลักที่นำเสนอโครงการที่สัมภาษณ์อาคารต่างๆ ดังนี้

หัวข้อที่นำเสนอโครงการ

• วัตถุประสงค์โครงการ

• Chiller Plant Management System (CPMS) คืออะไร

• ทำไมต้องมี Chiller Plant Management System (CPMS)

• Chiller Plant Management System (CPMS) ทำอะไรได้บ้าง

• Chiller Plant Management System (CPMS) ในท้องตลาด

• Chiller Plant Management System (CPMS) ที่ มจธ.กำลังพัฒนา

 หัวข้อที่สัมภาษณ์อาคาร

• อาคารของท่านเคยใช้งานระบบ Chiller Plant Management System (CPMS) หรือไม่ ถ้าเคยใช้งาน ระบบ CPMS ดังกล่าว มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร

• ท่านอยากให้ระบบ CPMS มีอะไร หรือทำอะไรที่มีประโยชน์ได้มากกว่าเดิมอีกหรือไม่

• ในรูปแบบของโครงการที่ “ถูกและง่าย” ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

• ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการดำเนินงาน และความร่วมมือ

     จากการเข้าสัมภาษณ์อาคารดังกล่าวพบว่าแต่ละอาคารมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     คณะผู้วิจัยได้เข้าพบอาคาร เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของอาคาร จำนวน 5 อาคารประกอบด้วย