รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน และ คุณวุรตร์ จิวะมาวิน พร้อมด้วยทีมงานโครงการระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัด เข้าชี้แจงและอธิบายการทำงานของระบบ KCPM (KMUTT Chiller Plant Manager) และการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารงานด้านวิศวกรรม ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับดำเนินการทดลองระบบ KCPM

คุณวุรตร์ จิวะมาวิน ที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab) และคุณดำรงค์ บัวยอมพร้อมด้วยทีมงานโครงการระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัด เข้าชี้แจงและอธิบายการทำงานของระบบ KCPM (KMUTT Chiller Plant Manager) และการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการ กับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลนครธนและทีมวิศกร ณ โรงพยาบาลนครธน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงพยาบาลนครธนได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับดำเนินการทดลองระบบ KCPM

มจธ. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นราคาต่ำและใช้งานง่าย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น และรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะผู้ศึกษาและผู้แทนอาคารที่ควบคุมระบบทำน้ำเย็น ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นที่ ห้องธาราเทพ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันพุธที่ 6  พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30-13:00 น. โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้