คุณวุรตร์ จิวะมาวิน ที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab) และคุณดำรงค์ บัวยอมพร้อมด้วยทีมงานโครงการระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัด เข้าชี้แจงและอธิบายการทำงานของระบบ KCPM (KMUTT Chiller Plant Manager) และการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการ กับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลนครธนและทีมวิศกร ณ โรงพยาบาลนครธน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงพยาบาลนครธนได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับดำเนินการทดลองระบบ KCPM