ข่าว/กิจกรรม

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

มจธ. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นราคาต่ำและใช้งานง่าย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น และรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะผู้ศึกษาและผู้แทนอาคารที่ควบคุมระบบทำน้ำเย็น ซึ่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นที่ ห้องธาราเทพ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ วันพุธที่ 6  พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30-13:00 น. โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

Read more ...

โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน และ คุณวุรตร์ จิวะมาวิน พร้อมด้วยทีมงานโครงการระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัด เข้าชี้แจงและอธิบายการทำงานของระบบ KCPM (KMUTT Chiller Plant Manager) และการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารงานด้านวิศวกรรม ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับดำเนินการทดลองระบบ KCPM

Read more ...

โรงพยาบาลนครธน

คุณวุรตร์ จิวะมาวิน ที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab) และคุณดำรงค์ บัวยอมพร้อมด้วยทีมงานโครงการระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้งานง่าย และราคาประหยัด เข้าชี้แจงและอธิบายการทำงานของระบบ KCPM (KMUTT Chiller Plant Manager) และการดำเนินงานขั้นต่อไปของโครงการ กับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลนครธนและทีมวิศกร ณ โรงพยาบาลนครธน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงพยาบาลนครธนได้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับดำเนินการทดลองระบบ KCPM

Read more ...

องค์ความรู้

ระบบควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น

การเลือกอุปกรณ์ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น ไมโครคอนโทรเลอร์ในปัจจุบันมีการใช้งานหลากหลายชนิด จากการศึกษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัญญาน ได้ใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

ระบบการสื่อสารข้อมูลกับเครื่องทำน้ำเย็น

ระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็น ทำเป็นจะต้องสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องวัดอัตราการไหล หรือ อาจจะเป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า  เพื่ออ่านข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ หรือส่งค่าบางอย่างให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงาน  จึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ มาตรฐาน หรือโปรโตรคอลของการรับส่งข้อมูล 

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบทำความเย็น

เนื่องจากปัจจุบันระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น ที่จำหน่ายอยู่มีราคาสูง จึงมีการใช้ไม่แพร่หลาย โครงการฯ เห็นว่าหากมีการพัฒนาให้ราคาถูกลง และสามารถใช้งานได้ง่าย จะมีประโยชน์ต่ออาคารขนาดกลางมาก ทั้งนี้อาคารไม่ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญระบบผลิตน้ำเย็นเพื่อดูแลระบบ จึงไม่กระทบต่อเงินลงทุน เพื่อให้ระบบที่จัดทำขึ้นมีประโยชน์และแพร่หลาย โครงการฯ มีแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้