ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า

ที่ตั้ง 257 ถนน เจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

อาคารมีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น ทั้งหมด 6 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องขนาด 350 ตันความเย็น จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องขนาด 400 ตันความเย็นจำนวน 3 เครื่อง

ข้อเสนอแนะ

• โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น ควรมีความสามารถในการประเมินหรือพยากรณ์โหลดการใช้งานล่วงหน้าได้ โดยประเมินจากค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิแวดล้อม ( Ambient Temperature ) , โหลดการใช้งาน เพื่อผู้ควบคุมจะได้จัดการการเดิน chiller ได้ทันท่วงที

• โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น ควรใช้งานง่าย และได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกฟังก์ชั่น ควรมีเฉพาะฟังก์ชั่นที่ได้ใช้งานจริงๆเท่านั้น เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด