โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ที่ตั้ง 1 ตึกฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

อาคารมีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น ทั้งหมด 3 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องขนาด 560 ตันความเย็น จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องขนาด 500 ตันความเย็น จำนวน 2 เครื่อง

ข้อเสนอแนะ

• ควรมีการตรวจวัดค่าความชื้นของพื้นที่ใช้งาน และนำค่าความชื้นมาวิเคราะห์ด้วยเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการจัดการภาระความเย็น

• โปรแกรมควรตั้งค่าการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการ (Timing)

• ควรพิจารณาเรื่องความเสถียรของสัญญาณ wifi ในเวลาใช้งานจริงถ้าสัญญาณ wifi เกิดขัดข้องหรือไม่เสถียรจะมีวิธีแก้ไขหรือไม่อย่างไร เพราะอาจส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อระบบทำน้ำเย็นได้

• เมื่อโปรแกรมแสดงค่าต่างๆ จากการตรวจวัด เช่น ค่าอุณหภูมิ ,ค่ากำลังไฟฟ้า และค่าอัตราการไหลของน้ำเย็น ในกรณีที่ค่าต่างๆเกิดความผิดปกติ เช่นอุณหภูมิน้ำเย็นสูงหรือต่ำผิดปกติ โปรแกรมควรทำการวิเคราะห์และแจ้งได้ว่าปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไขอย่างไรต่อไป เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด