อาคารอัลมาลิงค์

ที่ตั้ง 25 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อาคารมีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 400 ตันความเย็น จำนวน 2 เครื่อง

ข้อเสนอแนะ

• ควรพิจารณาเรื่องความเสถียรของสัญญาณ wifi ในเวลาใช้งานจริงถ้าสัญญาณ wifi เกิดขัดข้องหรือไม่เสถียรจะมีวิธีแก้ไขหรือไม่อย่างไร เพราะอาจส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อระบบทำน้ำเย็นได้

• ควรเพิ่มเติมการนำค่าในห้องใช้งานของอาคารมาทำการวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเดินของระบบทำน้ำเย็น ได้ดียิ่งขึ้น