โครงการได้ขอความอนุเคราะห์เข้าติดตั้งระบบ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารโรงพยาบาลนครธน และอาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยแต่ละอาคารมีรายละเอียดของระบบทำน้ำเย็น ดังนี้