อาคารโรงพยาบาลนครธน

เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2539 โรงพยาบาลนครธนมีจุดกำเนิด จากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่ จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้ และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่ง ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ดังกล่าวอาคารของโรงพยาบาลนครธน ตัวอาคารมี 12 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยในได้สูงถึง 500 เตียง ปัจจุบันเปิดดำเนินการที่ 150 เตียง

รายละเอียดอาคาร

อาคารปรับอากาศ 12 ชั้น

ระบบผลิตน้ำเย็นของอาคาร

  • เครื่องทำนำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 550 ตัน จำนวน 4 ชุด ทำงาน 1 ชุด
  • ปั๊มน้ำเย็น ขนาด 55 กิโลวัตต์ ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ จำนวน 4 ชุด ทำงาน 1 ชุด
  • ปั๊มน้ำระบายความร้อน ขนาด 45 กิโลวัตต์ ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ จำนวน 4 ชุด ทำงาน 1 ชุด
  • หอผึ่งน้ำ ขนาด 15 กิโลวัตต์ ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ จำนวน 4 ชุด ทำงาน 1 ชุด