อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มดำเนินการในปี 2516 โดยมีสถานภาพเป็นงานห้องสมุด สังกัดกองธุรการ ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2531 ได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาให้เป็น “สำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ” จนกระทั่งวันที่ 7 มิถุนายน 2547 สำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักหอสมุด” และดำเนินงานภายใต้ชื่อ “สำนักหอสมุด” จนถึงปัจจุบัน

สำนักหอสมุดเป็นอาคาร 6 ชั้น ซึ่งให้บริการนักศึกษา อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดจนบุคลภายนอก โดยเน้นบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้ และ working space สำหรับการศึกษาค้นคว้า

รายละเอียดอาคาร

อาคารปรับอากาศ 6 ชั้น

ระบบผลิตน้ำเย็นของอาคาร

  • เครื่องทำนำเย็น RTAG ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 100 ตัน จำนวน 5 ชุด ทำงาน 2 ชุด
  • ปั๊มน้ำเย็น จำนวน 5 ชุด ทำงาน 2 ชุด ทำงานวันจันทร์-เสาร์