ระบบ KMUTT Chiller Plant Manager ไม่ได้จำหน่าย แต่พัฒนาขึ้นโดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเผยแพร่ให้ผู้สนใจนำไปใช้งาน ถ้าท่านสนใจติดตั้ง สามารถทำขึ้นได้เอง โดยมีโครงการเป็นพี่เลี้ยง ลองดูข้อมูลในเมนูจัดทำระบบ KMUTT Chiller Plant Manager