มีฟังชันก์ประหยัดพลังงานให้ระบบทำน้ำเย็นของท่าน 4 ฟังชันก์ คือ

1. Chiller Water Temp. Reset (CWTR)

หากมีการเลือกฟังชันก์นี้ จะมีการปรับค่าอุณหภูมิน้ำเย็นขึ้น เมื่อภาระทำความเย็นไม่เต็มพิกัด และอุณหภูมิในพื้นที่ยังไม่ถึงค่าสูงสุดที่ยอมรับ จนถึงค่าอุณหภูมิที่กำหนด หากเกินค่าที่กำหนดก็จะปรับตั้งอุณหภูมิลดลง

2. Step Primary flow (SPF)

ฟังชันก์นี้ใช้กับปั๊มน้ำเย็นที่ปรับความเร็วรอบได้ เมื่อภาระต่ำลงติดต่อกันนาน ระบบจะลดอัตราการไหลตามที่ตั้งค่าไว้ โดยระบบจะแบ่งภาระเป็น 3 โซน และจะปรับอัตราการไหลปั๊มที่เป็นอินเวอร์เตอร์ลง หากภาระลดลงมาอยู่ในโซนที่ต่ำกว่านานเกิน 1 ชั่วโมง และปรับเพิ่มถ้าภาระมาอยู่ในโซนที่สูงขึ้นนานเกิน 15 นาที

3. Optimize CDP Speed (OCDPS)

ฟังชันก์นี้ใช้กับปั๊มน้ำระบายความร้อนที่ปรับความเร็วรอบได้ หากมีการเลือกฟังชันก์นี้ เมื่อภาระต่ำลงระบบจะลดอัตราการไหลลงตามที่ค่าที่ตั้งไว้ ดังกราฟ

4. Optimize CT Speed/Temp (OCTS)

ฟังชันก์นี้ใช้กับพัดลมหอผึ่งน้ำที่ปรับความเร็วรอบได้ ฟังชันก์นี้มี 2 โหมด คือ โหมดที่ 1 Load control หากมีการเลือกฟังชันก์นี้ (OCTS=1) เมื่อภาระต่ำลงระบบจะลดความเร็วรอบลงตามค่าที่ตั้งไว้ ดังกราฟ โหมดที่ 2 AP Control หากมีการเลือกฟังชันก์นี้ (OCTS=2) ระบบจะดูจากอุณหภูมิเข้าถึงของน้ำในหอผึ่งน้ำ หากอุณหภูมิเข้าถึงเกินค่าที่ตั้งไว้จะเพิ่มความเร็วรอบพัดลมขึ้น