การเลือกอุปกรณ์ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น ไมโครคอนโทรเลอร์ในปัจจุบันมีการใช้งานหลากหลายชนิด จากการศึกษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัญญาน ได้ใช้งานบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ภายในโครงการและตอบสนองความต้องการของระบบได้นั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและจัดรูปแบบการใช้งานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการจึงมีการใช้งานดังนี้