ประกาศรายชื่อสถาบันที่สมัครเข้าร่วมเป็นผู้ดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วมี 9 สถาบัน ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ศูนย์จัดการพลังงานและวัสดุเหลือใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
3. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
6. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
7. คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขตศรีราชา
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี