คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์การใช้พลังงานทั้งในภาพรวมของประเทศให้ได้ 51,700 ktoe โดยเฉพาะในภาคขนส่งได้วางเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไว้ 30,213 ktoe และได้กำหนดมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นส่วนมาตรการหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2579 รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน

สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงานจึงได้ของบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและความคุ้นเคยกับยานยนต์ จำนวน 100 คัน โดยผู้ประกอบการที่สนใจ นำรถตุ๊กตุ๊กเก่ามามอบให้โครงการ และโครงการสนับสนุนเงินในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และติดตามประเมินผลการใช้งาน จากนั้นจะขยายผลไปสู่รถทั้งหมดในตลาด 20,000 คัน ในระยะต่อไป

รถตุ๊กตุ๊กเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย โดยจะสังเกตุเห็นได้จากการตกแต่งสถานที่ทั้งในและต่างประเทศที่มักใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นส่วนประกอบ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นประเทศไทย สัญลักษณ์นี้ในแง่การประสัมพันธ์ประเทศ มีความสำคัญมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงควรใช้การรับรู้ของคนทั่วโลกแล้วนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างจริงจังต่อไป

จากการประเมินหากดำเนินการได้ตามเป้าหมายโครงการ 100 คันจะเกิดผลประหยัดพลังงานรวม 0.1 ktoe/ปี และเมื่อรวมจนถึงสิ้นแผนงานอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ในปี พ.ศ.2579 จะประหยัดพลังงานได้ถึง 1.75 ktoe นอกจากผลการประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่าย และผลด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการยังส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอีกด้วย

โครงการนี้ต้องการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก โดยประกอบด้วยงาน 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนหาผู้ประกอบการนำร่องเปลี่ยนรถเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จำนวน 100 คัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องนำรถเก่ามาแลก และจะได้เงินสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันใหม่ทดแทนในอัตราที่กำหนด
ส่วนที่ 2 เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และการดูแลรักษา ข้อจำกัดในการใช้งาน
ส่วนที่ 3 เป็นการติดตามข้อมูลการใช้งานของรถตุ๊กตุ๊กใหม่ทั้ง 100 คัน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต