โครงการส่งเสริมการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้ ดังนี้ 

  • มีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 100 คันจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 4 คันทั่วประเทศ 
  • ผลประหยัดพลังงาน ประเมินโดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้น โดยการขับขี่รถตุ๊กตุ๊กเฉลี่ยวันละ 100 กม. หรือ 30,000 กม./ปี อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยของรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ LPG = 9.7 กม./ลิตร (ขณะที่ eTukTuk = 8-10 กม./kWh) จะได้ผลประหยัด 0.10 ktoe/ปี หรือเมื่อคิดที่ระยะเวลา 18 ปี หลังจากมีการจัดหารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จะได้ผลประหยัดรวม 1.75 ktoe เมื่อสิ้นสุดแผน EEP ในปี 2579
  • ช่วยบรรเทาการปลดปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานในรถตุ๊กตุ๊ก และเกิดผลตามมาเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากขึ้น
  • คุณภาพอากาศดีขึ้นจากการลดก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์