ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา "เทคนิคการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไทยเป็นรถไฟฟ้า

 

การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถไฟฟ้า และกรณีศึกษา
โดย : ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 

คลิก สำหรับไฟล์ PDF

การออกแบบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
โดย : รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คลิก สำหรับไฟล์ PDF

แนวคิดการพัฒนาสร้างยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน
โดย : คุณวันชัย มีศิริ
บริษัท บางกอกไฮแลป จำกัด และผู้ก่อตั้งบริษัท

คลิก สำหรับไฟล์ PDF

การออกแบบรถตุ๊กตุ๊ก EV
โดย : Piriya Chitpranee

คลิก สำหรับไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดสัญญาซื้อขายรถ

ฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

คลิก สำหรับไฟล์ Wordคลิก สำหรับไฟล์ PDF

ดาวน์โหลด ฟอร์มหนังสือขอเบิกเงิน

ฟอร์มหนังสือขอเบิกเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

คลิก สำหรับไฟล์ Wordคลิก สำหรับไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดคู่มือ

แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

คลิก สำหรับไฟล์ PDF