1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก ประมาณ 100 คัน

2.  เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ