โครงการนี้ต้องการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก โดยประกอบด้วยงาน 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนหาผู้ประกอบการนำร่องเปลี่ยนรถเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จำนวน 100 คัน โดยผู้เข้าร่วมจะต้องนำรถเก่ามาแลก และจะได้เงินสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันใหม่ทดแทนในอัตราที่กำหนด
ส่วนที่ 2 เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และการดูแลรักษา ข้อจำกัดในการใช้งาน
ส่วนที่ 3 เป็นการติดตามข้อมูลการใช้งานของรถตุ๊กตุ๊กใหม่ทั้ง 100 คัน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก ประมาณ 100 คัน

2.  เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ

 

ระยะเวลาดำเนินการศึกษา 2 ปี (24 เดือน)

โครงการส่งเสริมการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้ ดังนี้ 

  • มีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 100 คันจากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 4 คันทั่วประเทศ 
  • ผลประหยัดพลังงาน ประเมินโดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้น โดยการขับขี่รถตุ๊กตุ๊กเฉลี่ยวันละ 100 กม. หรือ 30,000 กม./ปี อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยของรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้ LPG = 9.7 กม./ลิตร (ขณะที่ eTukTuk = 8-10 กม./kWh) จะได้ผลประหยัด 0.10 ktoe/ปี หรือเมื่อคิดที่ระยะเวลา 18 ปี หลังจากมีการจัดหารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จะได้ผลประหยัดรวม 1.75 ktoe เมื่อสิ้นสุดแผน EEP ในปี 2579
  • ช่วยบรรเทาการปลดปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานในรถตุ๊กตุ๊ก และเกิดผลตามมาเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากขึ้น
  • คุณภาพอากาศดีขึ้นจากการลดก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์

 

 

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)

ดำเนินงานโดย :

กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9604-8
โทรสาร 0-2470-9609
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.enconlab.com/etuktuk
Facebook : www.facebook.com/etuktukthailand
ดูแผนที่


ภายใต้การสนับสนุนโดย :

กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน