ท่านทราบหรือไม่ว่า "รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่าใด?"

ก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และภาคขนส่งก็เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ประเทศไทยปัจจุบันปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 400 ล้านตันต่อปี และเป็นส่วนของภาคขนส่งประมาณ ร้อยละ 17 รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปแสดงความตั้งใจต่อประชาคมโลก ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25% ในปี 2030 รถตุ๊กตุ๊กที่วิ่งเฉลี่ย 100 กิโลเมตรต่อวันจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 6.2 ตันต่อปี และพบว่า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึง 67 % จากของรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้เครื่องยนต์ ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 4 จังหวะต่ำกว่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า หากรถตุ๊กตุ๊ก 20,000 คันเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าทั้งหมด จะลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 80,276 ตันต่อปี (ข้อมูลการวิเคราะห์ดังในตาราง)