การจัดเก็บแบตเตอรี่

  • ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการจัดเก็บรอการนำกลับมาใช้ใหม่
  • เก็บแบตเตอรี่ในที่แห้งและเย็นเพื่อลดการคายประจุ
  • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม ก่อนที่จะนําแบตเตอรี่กลับมาใช้งาน