การตรวจสอบและทำความสะอาด

  • รักษาแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้งเสมอ
  • ตรวจสอบว่าฝาปิดช่องระบายอากาศทั้งหมดแน่น
  • ตรวจสอบว่าสายไฟการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่น
  • ในกรณีที่เกิดการตกค้างของกรดหรือการกัดกร่อนของแบตเตอรี่ให้ใช้สารละลายของเบกกิ้งโซดาและน้ำเพื่อทำความสะอาดแบตเตอรี่
  • สามารถใช้สเปรย์ป้องกัน และลดการกัดกร่อนขั้วแบตเตอรี่ และข้อต่อสายไฟได้