ข้อมูลเกี่ยวกับจากจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล คลิกที่นี่
PPT การจดทะเบียนรถยนต์สามล้อ คลิกที่นี่