1. เปิดโปรแกรม Termit
2. ใช้คำสั่ง

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

3. แก้ไขข้อความ http://127.0.0.1 ให้เป็น http://127.0.0.1/?console ตามรูป

4. เสร็จแล้วกด ctrl + x แล้วพิมพ์ y และกด enter เพื่อทำการ Save
5. ไปที่ Browser และพิมพ์ url เป็น ftp://w6.thaitrack.com/myweb.zip (หากถาม user/password ให้ใส่เป็น user = chiller , password = xxxxxx)
6. เปิดโปรแกรม termit
7. ใช้คำสั่ง cd Downloads/
8. ใช้คำสั่ง unzip myweb.zip
9. ไปที่ folder ที่เก็บไฟล์ myweb.zip ที่โหลดมา (/home/pi/Downloads)10. Copy myweb และเอาไปวางไว้ใน /var/www/html11. จะขึ้นหน้าจอสำหรับยืนยันการ copy ให้ติ๊กตรง Apply this option to all existing files และกดปุ่ม Overwrite12. ทำการ restart ด้วยคำสั่ง sudo reboot