ในการติดตั้งบอร์ด Raspberry pi มีขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวโหลดไฟล์เพื่อเตรียมติดตั้ง โดย User/password สำหรับโหลดไฟล์ คือ

User = chiller
Password = xxxxx

Image file

ftp://w6.thaitrack.com/chiller16g.zip

Program สำหรับ write image ลงบอร์ด

ftp://w6.thaitrack.com/win32diskimager.zip

2. Unzip ไฟล์ทั้ง 2 ไฟล์ที่โหลดมาและลงโปรแกรม win32diskimager
3. รันโปรแกรม Win32DiskImager

4. Image File ให้ใส่ไฟล์ image ที่โหลดมา
5. Device ให้เลือก drive SD card ที่ต้องการติดตั้งให้กับบอร์ด pi
6. คลิกที่ปุ่ม Write และรอให้เสร็จจากนั้นถอด SD card ไปใช้กับบอร์ด pi