ใช้โมดูล DHT22 ซึ่งเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิทัล และเชื่อมต่อด้วยสัญญาณเพียงเส้นเดียวแบบสองทิศทาง (bidirectional) ใช้แรงดันไฟเลี้ยงได้ในช่วง 3.3V ถึง 5.5V DC (ดังนั้น จึงใช้ได้กับ 3.3V และ 5V) ,วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 to 80 °C (±0.5 °C accuracy) ,วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 - 100 RH% (2 - 5% accuracy) และอัตราการวัดสูงสุด: 0.5Hz

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อวงจร

รายการอุปกรณ์ จำนวน (ชิ้น) รูปอุปกรณ์
1. Node MCU V3 (ESP-12E, USB CH340) 1  
2. AM2301 (DHT22) 1  
3. Male to Female Jumpers Wires 10 - 20  
4. Breadboard 85 x 55 mm 1  
5. 5V,5A Switching Power Supply 1  

การต่อวงจร NodeMCU8266 กับ AM2301 (DHT22)  สาย - กับสาย GND, สาย + ต่อกับ 3.3 V และสาย Out ต่อกับ D2  

การลงโปรแกรม

การลงโปรแกรมท่านสามารถโหลดไฟล์ จากที่นี่ และอ่านผ่าน โปรแกรม IDE ที่สื่อสารกับ NodeMCU บนบอร์ด ของเรา