ใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ Thermocouple K-Type วัดอุณหภูมิได้ระหว่าง 0-800 องศา เซนเซอร์ Thermocouple ต้องใช้ร่วมกับตัวขยายสัญญาณ (Digital Converter Module for K-Type Thermocouple หรือ MAX6675) เพื่อแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล และใช้เป็นตัวขยายสัญญาณ เพื่อส่งข้อมูลให้กับบอร์ดที่ใช้งาน ในการเชื่อมต่อกับไอซี MAX6675 ข้อมูลจะถูกส่งออกมาจากไอซี (ขา MISO) ทีละบิต เป็นการเลื่อนบิตแบบ MSB First ตามจังหวะของสัญญาณ SCK ทั้งหมด 16บิต เป็นข้อมูลขนาด 12 บิต และต้องนำไปคูณด้วย 0.25 °C จึงจะได้ค่าอุณหภูมิ บิตที่ 2 ใช้ระบุว่า ขา T+ และ T- ต่อกับเทอร์โมคัปเปิลหรือไม่ (Open Input Detection) ถ้าไม่ได้ต่อขาอินพุตจะได้ค่าบิตนี้เป็น 1

รายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อวงจร

รายการอุปกรณ์ จำนวน (ชิ้น) รูปอุปกรณ์
1. Node MCU V3 (ESP-12E, USB CH340) 1  
2. MAX6675 Module 2  
 3. Thermocouple Type K 2  
4. Male to Female Jumpers Wires 10 - 20  
5. Breadboard 85 x 55 mm 1  
6. 5V,5A Switching Power Supply 1  

การต่อวงจร NodeMCU8266 กับ Digital Converter Module for K-Type Thermocouple (MAX6675) และ Thermocouple Type K ดังแสดงในตาราง

ตาราง การต่อวงจรเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า-ออ

MAX6675
Thermocouple Type K  ตัวที่ 1

MAX6675
Thermocouple Type K  ตัวที่ 2

GND          -->           G GND          -->           G
VCC          -->            3 V VCC          -->            3 V
SCK          -->            D4 SCK          -->            D4
CS 1         -->             D1 CS 2         -->            D2
SO           -->             D6 SO           -->            D6
   

รูปการต่อวงจรเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำเย็นเข้า-ออก

เมื่อประกอบลงกล่องเราก็จะได้บอร์ดวัดอุณหภูมิ (TEMP BOX) ขั้นตอนต่อไปคือลงโปรแกรม

การลงโปรแกรม

การลงโปรแกรมท่านสามารถโหลดไฟล์ จากที่นี่ และอ่านผ่าน โปรแกรม IDE ที่สื่อสารกับ NodeMCU บนบอร์ดของเรา