1.ฟังชันก์ประหยัดพลังงาน

1. Chilled Water Temperature Reset

- โดย Reset จากอุณหภูมิน้ำเย็นกลับ
- โดย Reset จาก % วาล์วที่ห่างไกล

2. Chilled Water flow Control

- สำหรับ Primary Flow ในกรณีที่โหลดน้อย โดยดูจากโหลดที่น้อยต่อเนื่อง

3. Chiller Sequencing and Load Sharing

- ดูจากโหลดขณะนั้นว่าควรเดินกี่ชุด แล้วแจ้งเตือน

4. Condenser water flow and fan optimization

- สั่งควบคุมความเร็วรอบปั๊ม และพัดลม ให้เหมาะสม กับภาระและ wet bulb temperature

2. ฟังชันก์สนับสนุน

1. Mobile application (for monitoring only)
2. Security
3. Remote Chiller Doctors
4. Scheduling Mode

3.ฟังชันก์ติดตามการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล

กราฟราย 5 นาที

• กราฟตันความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและตันรวม ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (Tton,ton vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (TkW,PW vs t)
• กราฟสมรรถนะ(kW/ton) ของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (TkWpt,kWpt vs t)

กราฟรายชั่วโมง

• กราฟตันความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและตันรวม ย้อนหลัง 7 วัน (Tton,ton vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 7 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของปั๊มน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 7 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของปั๊มน้ำระบายความร้อนแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 7 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของหอผึ่งน้ำแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 7 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้ารวมของทั้งระบบ ย้อนหลัง 7 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟสมรรถนะ(kW/ton) ของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม 7 วัน (TkWpt,kWpt vs t)
• กราฟ Scatter ของ ตัน และกิโลวัตต์ ของแต่ละเครื่อง จากข้อมูล 7 วัน (kW vs ton)
• กราฟ Approach temp ของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุด และT%load ย้อนหลัง 7 วัน
• กราฟ Approach temp ของหอผึ่งน้ำ และ อุณหภูมิกระเปาะเปียก WB ย้อนหลัง 7 วัน

กราฟรายวัน

• กราฟตันความเย็นรวมรายวัน และอุณหภูมิอากาศ ย้อนหลัง 15 วัน (Tton,tair vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้ารวมรายวัน และแต่ละประเภทอุปกรณ์ และอุณหภูมิอากาศ ย้อนหลัง 15 วัน (TkW,PW,tair vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม และอุณหภูมิอากาศ ย้อนหลัง 15 วัน (TkW,PW,tair vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของปั๊มน้ำเย็นแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 15 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของปั๊มน้ำระบายความร้อนแต่ละชุดและรวม 15 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟการใช้ไฟฟ้าของหอผึ่งน้ำแต่ละชุดและรวม ย้อนหลัง 15 วัน (TkW,PW vs t)
• กราฟ Scatter ของการใช้ไฟฟ้ารวม และอุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 15 วัน (ton vs kW)

การบันทึกข้อมูลการทำงานเป็นรายชั่วโมงย้อนหลัง 1 ปี

ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์