โครงการฯ มีแนวทางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ดังนี้

SB <-  -> sensor  Hardwire
IB <-  -> Chiller  Chiller 
PM <-  -> SB/IB WIFI Network
PM <-  -> Server Internet Network

 

MODEL  Remote command  
UCM-CLD START/STOP Free contact(closed=start, open=stop)
  CHILLED WATER TEMP 4-20 ma or 2-10 V
  DEMAND LIMIT SETTING 4-20 ma or 2-10 V
UC800 START/STOP  
  CHILLED WATER TEMP 4-20 Ma or 2-10 V Terminal BACnet/Lontalk/MODbus RTU
  DEMAND LIMIT SETTING 4-20 Ma or 2-10 V Terminal BACnet/Lontalk/MODbus RTU


 

รูปตัวอย่างการสื่อสารและวิธีการเชื่อมต่อ