ระยะเวลาดำเนินการศึกษา 12 เดือน นับตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562