1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นที่ราคาต่ำและใช้งานได้ง่าย พร้อมระบบสนับสนุนขึ้น

2. เพื่อทดลองระบบกับอาคารจริง

3. เพื่อเผยแพร่ระบบให้อาคารธุรกิจรับทราบ และนำไปใช้งาน