การสมัครรับการสนับสนุน :
วันรับสมัคร : โครงการกำหนดให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ
ใครสมัครได้บ้าง: ผู้จดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล รย.4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
เอกสารที่ต้องยื่น ต้องประกอบด้วย :
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.enconlab.com/etuktuk)
2 ข้อมูลรถเก่าที่จะส่งมอบให้โครงการ ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และภาพถ่าย
3 ข้อเสนอรถที่จะจัดซื้อ ได้แก่ ใบเสนอราคา ข้อมูลทางเทคนิค และผลการทดสอบที่กำหนด
4 หลักฐานแสดงตนของผู้สมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ กรณีบุคคลธรรมดา หรือ สำเนาทะเบียนผู้เสียภาษีหรือหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน กรณีนิติบุคคล
5 หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง