ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีการเตรียมรถและดำเนินการอย่างไร