เอกสารเผยแพร่นี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงานของสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แห่ง ตลอดจนผลทดสอบและข้อคิดในการออกแบบดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อผู้สนใจจะได้พิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการ และสร้างองค์ความรู้ในการดัดแปลงและผลิตรถไฟฟ้า

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่