ขั้นตอนแรกท่านต้องตรวจสอบว่าระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นที่จะสร้าง จะมีบอร์ดควบคุมอะไรบ้าง เราจะใช้บอร์ดอะไรบ้าง และจำนวนเท่าใดก็ขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบทำน้ำเย็นของเราว่ามีจำนวนเท่าใด ขั้นตอนแรกเรามาทำความรู้จักบอร์ดควบคุมที่เราจะใช้

บอร์ดควบคุมที่ KCPM ใช้ มี 2 ประเภท คือ Plant Manager (PM) และ Sensor Box ที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์ แล้วส่งข้อมูลมายัง PM

บอร์ดควบคุม

รายละเอียด

Plant Manager (PM) PM  เป็นแผงควบคุมหลัก ประกอบด้วยบอร์ด Raspberry PI 3 B และจอแสดงผล  ทำหน้าที่รับค่าจากเซนเซอร์ ประมวลผล และส่งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์ ตลอดจนแสดงผลบนจอภาพ และบันทึกข้อมูล ในหนึ่งระบบจะมี PM เพียงชุดเดียว 
Sensor Box (SB)

SB หรือ กล่องเซนเซอร์พัฒนาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V.3 ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลให้ PM หรือรับข้อมูลจาก  PM แล้วส่งไปยังอุปกรณ์ โดยมี SB ที่ใช้งาน 5 ประเภท คือ

Power Box -อ่านค่ากำลังไฟฟ้า
Temp Box –อ่านอุณหภูมิน้ำเย็น และน้ำระบายความร้อน 2 จุด
Temp/RH Box –อ่านอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศ
Flow Box –อ่านอัตราการไหลจากเตรื่องวัดอัตราการไหลผ่าน RS485
VSD Box –ส่งสัญาณควบคุมให้ปั๊มน้ำ หรือ หอผึ่งน้ำชุดที่ขับด้วยอินเวอร์เตอร์ โดยใช้สัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA
Chiller Box –อ่านค่าอุณหภูมิสารทำความเย็นในคอนเดนเซอร์ ผ่านผิวท่อ และรับสัญาณควบคุมอุณหภูมิจาก PM ส่งให้เครื่องทำน้ำเย็น โดยใช้สัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA ป้อนเข้าทาง External input ของเครื่องทำน้ำเย็น

   

 การสื่อสารข้อมูลใช้สัญญาณ wi-fi ในบริเวณที่ PM และ SB จะต้องมีสัญญาณ wi-fi และกล่อง SB จะส่งข้อมูลผ่าน wi-fi ไปยัง PM ซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Server)

การกำหนดชื่อสัญญาณและจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการ

เพื่อให้ระบบรู้จักสัญญาณทุกตัว ในการอ่านค่าและแสดงผล KCPM การกำหนดชื่อสัญญาณทุกตัวในระบบ โดยใช้รหัสอ้างอิงสัญญาณต่าง ๆ ด้วยตัวอักษร 5 ตัว ดังนี้

 

สัญญาณควบคุมที่จำเป็น ในระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นฯ สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำระบายความร้อน หอผึ่งน้ำ มีดังนี้

ตารางชื่อสัญญาณที่ใช้จากแต่ละอุปกรณ์ และบอร์ดควบคุมที่ใช้

อุปกรณ์ ค่า การวัด ประเภทบอร์ดควบคุม
แผงควบคุมกลาง และจอภาพ     PM
เครื่องทำน้ำเย็น No.x 1. อุณหภูมิน้ำเย็นกลับ TCHRx     SB –Temp Box
  2. อุณหภูมิน้ำเย็นจ่าย TCHSx   SB –Temp Box
  3. อุณหภูมิน้ำระบายกลับ TCDRx     SB –Temp Box
  4. อุณหภูมิน้ำระบายจ่าย TCDSx   SB –Temp Box
  5. อัตราการไหลน้ำเย็น FLOWx SB – Flow Box 
  6. กำลังไฟฟ้า PWCHx    SB – Power Box
  7. อุณหภูมิสารทำความเย็น condenser TRFCx   SB-Chiller 
  8. ค่าตั้งอุณหภูมิน้ำเย็น QTCHx SB-Chiller 
ปั้มน้ำเย็นปฐมภูมิ No.x 1. กำลังไฟฟ้า PWPPx  SB-Power
  2. ค่าตั้งความเร็วรอบ* QVPPx 

SB -  VSD
*เฉพาะชุดที่เป็น VSD       

ปั้มน้ำเย็นทุติยะภูมิ No.x 1. กำลังไฟฟ้า PWSPx  SB-Power
ปั๊มน้ำระบายความร้อน์No.x 1. กำลังไฟฟ้า PWCPx   SB-Power
  2. ค่าตั้งความเร็วรอบ* QVCPx  SB -  VSD
*เฉพาะชุดที่เป็น VSD       
 หอผึ่งน้ำ No.x 1. กำลังไฟฟ้า PWCTx   SB-Power
  2. ค่าตั้งความเร็วรอบ QVCTx  SB -  VSD
*เฉพาะชุดที่เป็น VSD       
  3. อุณหภูมิน้ำในอ่าง TCTWx  SB-Temp
 ROOM   1. อุณหภูมิในพื้นที่ 1 TZON1  SB-Temp/RH
  2. อุณหภูมิในพื้นที่ 2 TZON2  SB-Temp/RH
  3. อุณหภูมิในพื้นที่ 3 TZON3  SB-Temp/RH
  4. อุณหภูมิในพื้นที่ 4 TZON4  SB-Temp/RH
 Ambient 1. อุณหภูมิอากาศ TAMB1   SB-Temp/RH
  2. ความชื้นสัมพัทธ์ TAMB1   SB-Temp/RH

 

ตัวอย่าง บอร์ดควบคุมสำหรับของระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็น ที่มี Chiller 1 ตัว Cooling Tower 1 ตัว ปั๊มน้ำเย็น 1 ตัวและปั๊มน้ำระบายความร้อน 1 ตัว จะประกอบด้วย

 

บอร์ดควบคุม จำนวน สัญญาณ หมายเหตุ
Plant Manager (PM)  1   PM
POWER BOX 4 PWCH1
PWPP1
PWCD1
PWCT 1

เครื่องทำน้ำเย็น
ปั๊มน้ำเย็น
ปั๊มน้ำระบายความร้อน
หอผึ่งน้ำ

TEMP BOX 3

TCHR1 / TCHS1
TCDR1 / TCDS1
TCTW1

น้ำเย็น
น้ำระบายความร้อน
น้ำในอ่างหอผึ่งน้ำ

TEMP/RH BOX 4

TAMB1 / HAMB1
TZON / HZON 1
TZON / HZON 2
TZON / HZON 3

อากาศแวดล้อม
AHU โซน 1- 3
(ตามจำนวนจุดที่ต้องการ)

FLOW BOX 1

FLOW 1

วัดอัตราการไหลน้ำเย็น

CHILLE BOX 1

QTCH1/TRFC1

ส่งคำสั่งตั้งอุณหภูมิ
และวัดอุณหภูมิสารทำความเย็น
VSD BOX (OPTION) 1 QVPP1 หรือ QVCP1 หรือ QVCT1 เฉพาะชุดที่มี VSD