ระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็น ทำเป็นจะต้องสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องวัดอัตราการไหล หรือ อาจจะเป็นเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า เพื่ออ่านข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ หรือส่งค่าบางอย่างให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงาน จึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ มาตรฐาน หรือโปรโตรคอลของการรับส่งข้อมูล

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ในระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เริ่มจาก DOS โดย IBM ได้รับการยอมรับและกลายเป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จึงทำให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทำได้ง่าย ขณะนี้ระบบควบคุมในอาคาร หรือ Building Automation ที่ผู้ผลิตแต่ละรายต่างพัฒนาระบบของตนเองขึ้นมา จึงไม่มีมาตรฐานกลาง เมื่อระบบมีความซับซ้อนและต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จากผู้ผลิตต่างราย ต่างค่าย จึงมีความยุ่งยาก แนวทางการแก้ไขทางหนึ่งคือ การมีมาตรฐานกลางหรือโปรโตคอลมาตรฐานที่ทำให้ระบบต่างๆ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ และไม่จำกัดผู้ใช้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

โปรโตคอลที่แพร่หลายในระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติได้แก่ BACnet , Lon Mark และ Modbus ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกัน