โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมปี 49

 

ที่มาของโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานควบคุม มาตั้งแต่ ปี พศ 2547 และในปีพ.ศ. 2549 พพ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว
          โครงการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมจะมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภายในโรงงานควบคุมที่เข้าร่วม โครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ารวมถึงการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจากการปรับเปลี่ยน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงแต่เพียงอย่างเดียว
 
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในโรงงานควบคุมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานได้อย่างเป็นระบบและ ยั่งยืน โดยนำแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานที่ พพ.จัดขึ้นมาประยุกต์ใช้
2. เพื่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเฉลี่ยต่อแห่งไม่ต่ำกว่า 0.02 ktoe/ปี ภายหลังจบโครงการ ทั้งนี้มาตรการอนุรักษ์ พลังงานดังกล่าว ต้องมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี
3. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการขยายผลโครงการต่อไป
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

ในปี2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินการ โครงการ โดยมี โรงงานให้ความความสนใจและเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างมากมาย จนเกิดเป็นกลุ่ม โรงงานดีเด่นขึ้น 10 โรง จากโรงงานที่เข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 80 โรงงาน ซึ่งกระจายอยู่ ในเขตพื้นที่ภาคกลางและ ภาคตะวันออก และมีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรม มีการใช้ค่าพลังงานในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ทำให้เกิด รูปแบบต่างๆ ของมาตรการการอนุรักษ์ ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งท่านสามารถ คลิก ดู ตัวอย่างมาตรการที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการใน ปี 2549 ที่ผ่าน มา เพื่อ นำไปวิเคราะห์ และ ปรับใช้ ให้เกิดเป็นมาตรการ ใน โรงงานของท่านได้

กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com