โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนร่างกฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

เกี่ยวกับโครงการ 


           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะดำเนินการประกาศกฎกระทรวงเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการส่งเสริมการผลิต จำหน่ายและใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และจะร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามรายการข้างล่างนี้ โดยที่จะมีการทบทวนแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้จัดทำไว้แล้วจำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ (รายการที่ 1-9) และจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์
1. ฉนวนใยแก้ว
2. เตารีดไฟฟ้า
3. เครื่องซักผ้า
4. เตาไฟฟ้า
5. กาต้มน้ำไฟฟ้า
6. เตาอบไมโครเวฟ
7. เตาอบไฟฟ้า
8. เครื่องอบผ้า
9. ตู้แช่
10. กระจก
11. เครื่องทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ


วัตถุประสงค์ของโครงการ 


          เพื่อทบทวนค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้จัดทำไว้แล้ว รวมทั้งข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี การตลาด การผลิตและจำหน่าย ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจศักยภาพในการประหยัดพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจัดทำร่างกฎกระทรวงฯ จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ (รายการที่ 1-9) และจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์
#

ขอบเขตของโครงการ 


ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการโครงการ

ลำดับที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

จัดทำร่างกฎกระทรวงฯ

จัดทำร่างมาตรฐานฯ

1

เครื่องซักผ้า

/

/

2

เครื่องอบผ้า

/

/

3

เตารีดไฟฟ้า

/

/

4

เตาไฟฟ้า

/

/

5

เตาไมโครเวฟ

/

/

6

เตาอบไฟฟ้า

/

/

7

กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า

/

/

8

กระจก

/

/

9

ฉนวนใยแก้ว

X

/

10

ตู้แช่

/

/

11

เครื่องทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ

X

/

รวม

9

11

 

#

ระยะเวลาโครงการ 


ระยะเวลาการดำเนินงานในโครงการทั้งสิ้น : 8 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551
 
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495