โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนร่างกฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

การประชุมสัมมนา 


การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30-12.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30-12.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 1 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.30-12.00 น.
การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2551 เวลา 9.00-12.00 น.
 

สัมมนารับฟังความคิดเห็น 


การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ 1 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2551
 

รายนามคณะทำงาน 


รายนามคณะทำงานกลุ่มที่ 2
รายนามคณะทำงานกลุ่มที่ 3
 
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495