โครงการพัฒนาการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาคอาคารของประเทศไทย

การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?"

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ชมภาพบรรยากาศงานสัมมนา
DOWNLOAD สื่อการสอน
ช่วงเช้า Download
1. ความท้าทาย และความสำเร็จของกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดย นายแพทย์ อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 File PDF (6.75 MB)
2. เสวนาในหัวข้อ "โลกร้อน : วิกฤตหรือโอกาส?" โดย คุณประกอบ เอี่ยมสอาด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน File PDF (786 KB)
3. เสวนาในหัวข้อ "โลกร้อน : วิกฤตหรือโอกาส?" โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
File PDF (674 KB)
   
ช่วงบ่าย  
4. ข้อเสนอ NAMAs ในภาคอาคาร โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน มจธ. File PDF (337 KB)
5. ประสบการณ์ในการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน โดย คุณเชษฐพงศ์ จิระเลิศพงษ์ พพ. File PDF (2.84 MB)
6. ESCO Fund โดย คุณเชษฐพงศ์ จิระเลิศพงษ์ พพ. File PDF (2.15 MB)
7. โครงการสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม File PDF (4.41 MB)
8. อาคารเขียวในประเทศไทย_กรมควบคุมมลพิษ File PDF (3.43 MB)

Training on Measuring, Reporting and Verification (MRV) For NAMAs in building sector

วันที่ 24-26 มกราคม 2558

ชมภาพบรรยากาศงานสัมมนา
DOWNLOAD สื่อการสอน
เรื่อง Download
1. Introduction to MRV and GHG Inventory and Emission projection for Building Sector in Thailand.
Presented by Dr Apichit Therdyothin, KMUTT
File PPT (904 KB)
2. การดำเนินงานภารกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน บรรยายโดย คุณประกอบ เอี่ยมสอาด สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน File PPT (5.16 MB)
3. Developing Indicators for Thai Buildings.
Presented by Surapong Chirarattananon Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
File PPT (456 KB)
4. CCM Phase 2 tool-participant 2 SOLUTION File Excel (1.32 MB)
5. CCM Step by Step. Presented by Phang Mei Ting, Building & Construction Authority (BCA), Singapore File PPT (4.93 MB)
6. Common Carbon Metric 2.0 Data Tools for our Future Building Stock.
Presented by Peter Graham, Global Buildings Performance Network (GBPN)
File PDF (10.3 MB)
7. Introduction to UNEP SCBI-Carbon Common Metrics.
Presented by Hina Zai, The Energy and Resource Institute (TERI)
File PPT (0.97 MB)

(The Second National workshop on Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in Thailand's Building Sector)

ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหินวันที่ 22-23 กันยายน 2557

ชมภาพบรรยากาศงานสัมมนา
Copyright © 2015 โครงการพัฒนาการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาคอาคารของประเทศไทย. All Rights Reserved.