จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 48 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของงบประมาณปี 2546 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของทุกหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 49 ซึ่งจากการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมาได้ผลการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระดับหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของรัฐได้ผลเป็นรูปธรรม กระทรวงพลังงาน จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน และจากข้อมูลของ สนพ. หน่วยงานของรัฐที่มีการใช้พลังงาน ไม่ต่ำกว่า 10,000 หน่วย/เดือน ซึ่งมีทั้งสิ้น 1,800 แห่ง คิดเป็นยอดการใช้พลังงานประมาณ 50% ของปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานของรัฐทั้งประเทศ ซึ่งถ้าหากให้หน่วยงานของรัฐในส่วนนี้ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ได้เองก็จะส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของรัฐได้ผลยั่งยืนเป็นรูปธรรม ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับปี 2550 เป็นตัวชี้วัดที่ 6 เรื่องระดับความสำเร็จในการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด โดยกระทรวงพลังงานดำเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะจัดทำหลักสูตร Energy Audit จัดอบรมและทำการสอนงาน (Coaching) ให้กับบุคลากรอาคารของรัฐจำนวน 1,800 แห่ง รวม 3,600 คนสามารถจัดทำ Energy Audit Report ได้ตลอดจนสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเกิดผลประหยัดได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลการใช้พลังงานอาคารของรัฐให้สามารถดำเนินกิจกรรม Energy Audit ได้

เพื่อให้ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้คำแนะนำและช่วยบุคลากรผู้ดูแลการใช้พลังงานของอาคาร ส่วนราชการสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน Energy Audit ได้ด้วยตนเอง

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินการโครงการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางในการขยายผลโครงการต่อไป

จัดทำคู่มือสรุปผลการดำเนินการทำ Energy Audit ของอาคารแต่ละแห่ง เพื่อสามารถทราบผลประหยัด และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้

กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com
 
กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
โทร. 0-2577-7035-41 โทรสาร. 0-2577-7047
www2.dede.go.th/training/courseappthai.html