เกี่ยวกับโครงการ


ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีการจดบันทึกข้อมูลลงในเอกสารกระดาษเพื่อติดตามการทำงานของเครื่องจักรให้มั่นใจว่าระบบการผลิตจะไม่เกิดข้อบกพร่องระหว่างการผลิต ซึ่งหากชะงักจะทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก เช่น บันทึกปริมาณการผลิต เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีโอกาสผิดพลาดจากการถ่ายข้อมูลสูง และเป็นที่น่าเสียดายที่พบว่าข้อมูลมักจะอยู่แต่ในกระดาษไม่มีการนำไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสาร การรับส่งข้อมูล เซ็นเซอร์มีราคาลดลงมาก เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หากนำเทคโนโลยีมาผนวกกับวิธีการปฏิบัติงานเดิมๆ จากวิธีการบันทึกลงกระดาษมาเป็น ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Logbook) จะช่วยลดข้อผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย และทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลและตรวจสอบได้ตลอดเวลาผ่านทางอุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น โทรศัพท์ ทำให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์


 1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับลักษณะของ SMEs เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ทันที
 2. ส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและราคาไม่สูง
 3. ส่งเสริมศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ SMEs
 4. เพื่อศึกษาความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และทราบปัญหา ข้อจำกัดของการพัฒนาระบบต่อไป

สิ่งที่ผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับ

 1. โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นพร้อมแนะนำการใช้งาน
 2. เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับระบบ E-Logbook
 3. ได้รับรายงานการใช้พลังงานก่อนและหลังติดตั้งระบบครบ 1 ปี และรายงานเปรียบเทียบผลการใช้พลังงาน
 4. ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและเกณฑ์การพิจารณา

 1. เป็นโรงงานนอกข่ายโรงงานควบคุม (ขนาดหม้อแปลงรวมไม่เกิน 1,175 kVA) จำนวน 50 แห่ง
 2. มีสัญญาณ Internet WiFi ในโรงงาน
 3. ยินดีพัฒนาการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรผ่านระบบต่อเนื่อง 12 เดือน

ปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2563 หรือจนกว่ามีผู้ร่วมโครงการครบ 50 แห่ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม


โครงการพัฒนาและสาธิตระบบบันทึกข้อมูลของเครื่องจักร/อุปกรณ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (E-LOGBOOK for SMEs)

02-470 9604-8 ต่อ 1103