Print

ประกาศโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)

สำหรับระยะสาธิตเทคโนโลยี (รย.8)

 

เรื่อง การเปิดให้การสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าระยะสาธิตเทคโนโลยี

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) โดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับผู้ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กประเภทรถรับจ้าง รย.8 เข้าร่วมโครงการในระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 10 คัน จึงประกาศให้มีการสมัครรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก ระยะส่งเสริมเทคโนโลยีจำนวน 10 คัน และระยะทดลองตลาดจำนวน 90 คัน
1.2 เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิต และดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ

2. คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้เครื่องยนต์ในครอบครองและจดทะเบียนรถสามล้อรับจ้าง (รย.8) ในกรุงเทพมหานคร

3. เงื่อนไขการรับการสนับสนุน

3.1 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้เครื่องยนต์ โดยจะต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานครบ ให้กับโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2 โครงการจะให้เงินสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เสนอ โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด (ข้อกำหนดสำหรับรถตุุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของโครงการฯ) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของโครงการ
3.3 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับผู้จำหน่ายรถ ตามเงื่อนไข หรือสัญญามาตรฐานของโครงการ
3.4 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถไปจดทะเบียน และใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 ปี หรือเกิน 30,000 กิโลเมตร ขึ้นกับเงื่อนไขใดครบกำหนดก่อน
3.5 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการจัดซื้อ จดทะเบียน และส่งมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญาให้การสนับสนุน ซึ่งหากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งให้โครงการทราบภายใน 7 วัน และขอขยายเวลา และดุลยพินิจในการขยายเวลาเป็นของคณะกรรมการฯ
3.6 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลการวิ่ง และการใช้ไฟฟ้าของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่สนับสนุน และแสดงผลผ่านแอพลิเคชั่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมระยะต่อไป
3.7 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดสีและลวดลายของรถให้เหมือนกันเพื่อการประชาสัมพันธ์ และติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงาน หรือตราสัญลักษณ์อื่นตามรูปแบบและตำแหน่งที่กำหนด ตลอดระยะเวลา สัญญา
3.8 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการจะมีค่าใช้จ่ายให้ในการนำรถมาเข้าร่วม

4. การให้การสนับสนุน

โครงการให้การสนับสนุนในระยะสาธิตเทคโนโลยีตาม ตารางที่ 1 และส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ผู้รับการสนับสนุนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางที่ 1 การให้การสนับสนุนในระยะสาธิตเทคโนโลยี

ผู้รับการสนับสนุนกลุ่ม  

ระยะสาธิตเทคโนโลยี

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

รถรับจ้าง (รย.8)

 

 

ระยะทางต่อการประจุ 50-75 กม.

สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่เกิน 275,000 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ 
แต่ไม่เกิน 250,000 บาท

ระยะทางต่อการประจุ 76-100 กม.

สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่เกิน 312,500 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 275,000 บาท

ระยะทางต่อการประจุเกิน 100 กม.

สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่เกิน 350,000 บาท

สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ 
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

หมายเหตุ หากระยะทางต่อการประจุอยู่ระหว่างขั้น ให้ปัดเศษขึ้นหรือลงตามหลักการปัดเศษ

5. การสมัครรับการสนับสนุน

5.1 ผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)  มายังโครงการ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สิ่งที่ต้องยื่น ประกอบด้วย

5.1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.1.2 ข้อมูลรถเก่าที่จะส่งมอบให้โครงการ พร้อมภาพถ่าย
5.1.3 ข้อเสนอรถที่จะจัดซื้อ
5.1.4 หลักฐานแสดงตนของผู้สมัคร

โดยส่งเอกสารตัวจริงจำนวน 1 ชุด มายัง

คุณวรารัตน์ น้อยคำแพง (หน่วยงาน EnConLab)
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

5.2 โครงการตรวจสอบใบสมัคร หากข้อมูลไม่ครบถ้วนติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
5.3 โครงการเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบผู้เข้าร่วมและรถที่เสนอ
5.4 โครงการแจ้งผลการพิจารณา
5.5 โครงการทำสัญญากับผู้รับการสนับสนุน

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาใบสมัครของผู้เข้าร่วมจะพิจารณาเป็นรอบๆ โดยมีขั้นตอนพิจารณาใบสมัคร ในแต่ละรอบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาใบสมัครที่สมัครเข้าร่วมภายในกำหนดเวลา และมีการนำส่งถูกต้อง และหากนำส่งไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนและรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เสนอ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอของผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในประเด็นต่อไปนี้

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

น้ำหนัก (ร้อยละ)

1. ความสอดคล้องของการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กเดิมกับการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (ด้านเทคนิค)

30

2. ความพร้อมของผู้รับการสนับสนุนในการประจุไฟฟ้า และสถานที่ ซ่อมบำรุง หรือการสนับสนุนอื่นๆ

30

3. ผลประโยชน์เชิงประชาสัมพันธ์การใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ

40

รวม

100

และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในกรณีที่มีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณามากกว่าจำนวนที่ต้องการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามลำดับที่คณะกรรมการให้คะแนนจากมากไปน้อย โดยในระยะสาธิตเทคโนโลยีนี้ โครงการฯสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ครบทุกรุ่น รุ่นละ 1 คันก่อน เพื่อให้ได้รถเข้าร่วมระยะสาธิตเทคโนโลยีได้ครบทุกรุ่น จากนั้นจะพิจารณาลำดับคะแนนถัดไป
หากคัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนได้ครบ 10 คันสำหรับระยะสาธิตเทคโนโลยีแล้ว โครงการจะนำผู้สมัครที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ไปรวมพิจารณาในระยะทดลองตลาดต่อไป
ในกรณีที่ในรอบนี้ มีผู้ผ่านการพิจารณาไม่ครบจำนวนที่ต้องการ โครงการฯ จะเปิดรับเพิ่มเติมในรอบต่อไป และหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

7. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ
งวดที่ 2 ร้อยละ 75 เมื่อผู้รับการสนับสนุนจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทำประกันภัยและส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าให้กับโครงการฯ แล้ว
งวดที่ 3 ร้อยละ 10 เมื่อผู้รับการสนับสนุนใช้งานครบ 1 ปี หรือใช้งานครบระยะทาง 30,000 กิโลเมตร


8. การติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2470 9604-8 ต่อ 1408 โทรสาร 0 2470 9609 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซด์ http://www.enconlab.com/etuktuk

9. เงื่อนไขอื่น ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเอกสาร แนวทางและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ของโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560