แนวทางและหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจเข้ารับการสนับสนุนในโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน (พน.) เป็นหน่วยงานหลักในการ กำหนดวิธีการและแนวทางการในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการปฏิรูปการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน และลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงานจึงได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อ 11 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรให้มุ่งเน้นการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะก่อน แล้วจึงขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลต่อไป

ต่อมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์การใช้พลังงานทั้งในภาพรวมของประเทศให้ได้ 51,700 ktoe โดยเฉพาะในภาคขนส่งได้วางเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไว้ 30,213 ktoe และได้กำหนดมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นส่วนมาตรการหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในปี 2579 รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน

สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงานโดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านี้ขึ้น และมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ จุดประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและความคุ้นเคยกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นในกลุ่มผู้ใช้รถตุ๊กตุ๊กทั้งรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างและรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล ให้เกิดการเปลี่ยนมาใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจำนวน 100 คัน และติดตามประเมินผลการใช้งาน

การดำเนินงานของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : ระยะสาธิตเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนผู้สนใจกลุ่มแรกประเภทรถรับจ้าง (รย.8) ให้เข้าร่วมโครงการโดยเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และติดตามผลการใช้งาน จำนวนรวม 10 คัน ผู้รับการสนับสนุนคัดเลือกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของโครงการฯ และเสนอขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากโครงการ ในกลุ่มนี้โครงการให้การสนับสนุนในอัตราสูงสุด เนื่องจากเป็นกลุ่มแรกที่ลงทุนเปลี่ยนมาใช้งานรถต๊กตุ๊กไฟฟ้า

ระยะที่ 2 : ระยะทดลองตลาด เพื่อสนับสนุนผู้สนใจกลุ่มที่เหลือทั้งประเภทรถรับจ้าง (รย.8) และประเภทส่วนบุคคล (รย.4) ให้ปรับเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า หลังจากมีกลุ่มสาธิตเทคโนโลยีวิ่งใช้งานแล้วระยะหนึ่ง ระยะทดลองตลาดมีจำนวนรวม 90 คัน โดยระดับการสนับสนุนลดลงจากระยะสาธิตฯ และผู้รับการสนับสนุนคัดเลือกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของโครงการ และขอรับการสนับสนุน

รูปที่ 1 การให้การสนับสนุนในโครงการ

แนวทางและหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจเข้ารับการสนับสนุนในโครงการ


2 นิยาม

โครงการ: โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ ที่ปรึกษาโครงการ

รถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง (รย.8) : รถยนต์สามล้อรับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ประเภทรับจ้าง (รย.8) ตามประกาศกระทรวงคมนาคม

รถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล (รย.4): รถยนต์สามล้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ประเภทส่วนบุคคล (รย4) ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ซึ่งให้ใช้งานส่วนบุคคล ห้ามเก็บค่าโดยสาร

คณะกรรมการฯ : คณะกรรมการวิชาการของโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

3. คุณสมบัติผู้รับการสนับสนุน

3.1 ระยะสาธิต

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ในครอบครองและจดทะเบียนรถสามล้อรับจ้าง (รย.8) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (โดยจะพิจารณาผู้เข้าร่วมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรก)

3.2 ระยะทดลองตลาด

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ในครอบครองและจดทะเบียนรถสามล้อรับจ้าง (รย.8) หรือ จดทะเบียนรถสามล้อส่วนบุคคล (รย.4) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา เชียงใหม่ และตรัง

4. เงื่อนไขการรับการสนับสนุน

4.1 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้เครื่องยนต์ โดยจะต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานครบ ให้กับโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
4.2 โครงการจะให้เงินสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เสนอ โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดในภาคผนวก ก. และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
4.3 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับผู้จำหน่ายรถ ตามเงื่อนไข หรือสัญญามาตรฐานของโครงการ
4.4 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถไปจดทะเบียน และใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 ปี หรือเกิน 30,000 กิโลเมตร ขึ้นกับเงื่อนไขใดครบกำหนดก่อน
4.5 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการจัดซื้อ จดทะเบียน และส่งมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญาให้การสนับสนุน ซึ่งหากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งให้โครงการทราบภายใน 7 วัน และขอขยายเวลา และดุลยพินิจในการขยายเวลาเป็นของคณะกรรมการฯ
4.6 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลการวิ่ง และการใช้ไฟฟ้าของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่สนับสนุน และแสดงผลผ่านแอพลิเคชั่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมในระยะต่อไป
4.7 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดสีและลวดลายของรถให้เหมือนกันเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ ติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงาน หรือตราสัญลักษณ์อื่นตามรูปแบบและตำแหน่งที่กำหนด ตลอดระยะเวลา สัญญา
4.8 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการจะมีค่าใช้จ่ายให้ในการนำรถมาเข้าร่วม

5. การให้การสนับสนุน

โครงการให้การสนับสนุนในระยะสาธิตเทคโนโลยี และระยะทดลองตลาด ตามตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ผู้รับการสนับสนุนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางที่ 1 การให้การสนับสนุนในระยะสาธิตเทคโนโลยี

ผู้รับการสนับสนุนกลุ่ม  

ระยะสาธิตเทคโนโลยี

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

รถรับจ้าง (รย.8)

   
ระยะทางต่อการประจุ 50-75 กม. สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่ เกิน 275,000 บาท
สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 250,000 บาท
ระยะทางต่อการประจุ 76-100 กม. สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่ เกิน 312,500 บาท
สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 275,000 บาท
ระยะทางต่อการประจุเกิน 100 กม. สนับสนุน 100% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่ เกิน 350,000 บาท
สนับสนุน 100% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

 

ตารางที่ 2 การให้การสนับสนุนในระยะทดลองตลาด

ผู้รับการสนับสนุนกลุ่ม  

ระยะทดลองตลาด

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

รถรับจ้าง (รย.8)

   
ระยะทางต่อการประจุ 50-75 กม. สนับสนุน 85% ของราคาที่ซื้อ
แต่ไม่ เกิน 233,750 บาท
สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 212,500 บาท
ระยะทางต่อการประจุ 76-100 กม. สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 265,625 บาท
สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 233,750 บาท
ระยะทางต่อการประจุเกิน 100 กม. สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 297,500 บาท
สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 255,000 บาท

รถรับจ้าง (รย.4)

   
ระยะทางต่อการประจุ ไม่น้อยกว่า 50 กม. สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 233,750 บาท
สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
แต่ไม่เกิน 212,500 บาท

6. กำหนดเวลาการรับสมัคร ประกาศผล และทำสัญญา

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสาธิตเทคโนโลยีและระยะทดลองตลาด กำหนดเวลายื่นใบสมัครให้ดูได้จากประกาศของทางโครงการในจดหมายเชิญชวน หรือ เว็บไซด์ และกำหนดระยะเวลาแต่ละกิจกรรมโดยประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 3 กำหนดเวลารับสมัคร ประกาศผล และทำสัญญา

กำหนดเวลาสำหรับ

ระยะสาธิตเทคโนโลยี

ระยะทดลองตลาด

1. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตามประกาศโครงการ

ตามประกาศโครงการ

2. โครงการฯ แจ้งผลการพิจารณา

15 วันหลังจากสิ้นสุดยื่นใบสมัคร

15 วันหลังจากสิ้นสุดยื่นใบสมัคร

3. โครงการฯ ทำสัญญากับผู้รับการสนับสนุน

15 วันหลังจากได้รับแจ้งผล

20 วันหลังจากได้รับแจ้งผล

4. ผู้รับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถ และส่งเบิกเงิน งวดที่ 1

15 วันหลังจากทำสัญญารับการสนับสนุน

20 วันหลังจากทำสัญญารับการสนับสนุน

5. ผู้รับการสนับสนุนได้รับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและจดทะเบียนแล้วเสร็จส่งเบิกเงิน งวดที่ 2

75 วันหลังจากทำสัญญาจัดซื้อรถ

75 วันหลังจากทำสัญญาจัดซื้อรถ

6. ผู้รับการสนับสนุนใช้งานรถครบเงื่อนไขของสัญญาและส่งเบิกเงิน งวดที่ 3

1 ปีหลังจากจดทะเบียนใช้งาน

1 ปีหลังจากจดทะเบียนใช้งาน

รูปที่ 2 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

7. การสมัครรับการสนับสนุน

7.1 โครงการประกาศหลักเกณฑ์ในการจัดหารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธิต
7.2 ผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ในภาคผนวก ข. มายังโครงการ ภายในกำหนดเวลา ข้อมูลประกอบด้วย

7.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
7.2.2 ข้อมูลรถเก่าที่จะส่งมอบให้โครงการ พร้อมภาพถ่าย
7.2.3 ข้อเสนอรถที่จะจัดซื้อ
7.2.4 หลักฐานแสดงตนของผู้สมัคร

7.3 โครงการตรวจสอบใบสมัคร หากข้อมูลไม่ครบถ้วนติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
7.4 โครงการเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบผู้เข้าร่วมและรถที่เสนอ
7.5 โครงการแจ้งผลการพิจารณา
7.6 โครงการทำสัญญากับผู้รับการสนับสนุน
7.7 ผู้ได้รับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถและส่งเอกสารการผลการทดสอบให้โครงการ
7.8 โครงการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน งวดที่ 1
7.9 ผู้ผลิตรถส่งมอบรถและผู้รับการสนับสนุนนำรถเข้าจดทะเบียน ทำประกันภัยและส่งมองรถเก่าให้โครงการฯ
7.10 ผู้รับการสนับสนุนเบิกจ่ายเงินสนับสนุน งวดที่ 2
7.11 ผู้รับการสนับสนุนใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจนครบตามสัญญา
7.12 ผู้รับการสนับสนุนเบิกจ่ายเงินสนับสนุน งวดสุดท้าย

8. หลักเกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาใบสมัครของผู้เข้าร่วมจะพิจารณาเป็นรอบๆ โดยมีขั้นตอนพิจารณาใบสมัครในแต่ละรอบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาใบสมัครที่สมัครเข้าร่วมภายในกำหนดเวลา และมีการนำส่งถูกต้อง และหากนำส่งไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนจะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนและรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เสนอ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานโครงการ จะพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอของผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในประเด็นต่อไปนี้

ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์การพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

น้ำหนัก (ร้อยละ)

1. ความสอดคล้องของการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กเดิมกับการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (ด้านเทคนิค)

30

2. ความพร้อมของผู้รับการสนับสนุนในการประจุไฟฟ้า และสถานที่ ซ่อมบำรุง หรือการสนับสนุนอื่นๆ

30

3. ผลประโยชน์เชิงประชาสัมพันธ์การใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ

40

รวม

100

และนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ในรอบนั้นมีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณามากกว่าจำนวนที่ต้องการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามลำดับคณะกรรมการให้คะแนนจากมากไปน้อย ยกเว้นในระยะสาธิตเทคโนโลยี ซึ่งโครงการฯสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ครบทุกรุ่น รุ่นละ 1 คันก่อน เพื่อให้ได้รถเข้าร่วมระยะสาธิตเทคโนโลยีได้ครบทุกรุ่น จากนั้นจะพิจารณาลำดับคะแนน
ในกรณีที่ในรอบนั้นมีผู้ผ่านการพิจารณาไม่ครบจำนวนที่ต้องการ โครงการฯ จะเปิดรับเพิ่มเติมในรอบต่อไป และหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

9. การทำสัญญารับการสนับสนุน

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุน จะต้องมาทำสัญญากับ มจธ. ภายในเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งผล หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวสาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา ชี้แจงมายังโครงการก่อนกำหนดเวลา และดุลพินิจการให้ขยายเวลาลงนามหรือไม่ขึ้นกับมติของคณะกรรมการฯ

10. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ
งวดที่ 2 ร้อยละ 75 เมื่อผู้รับการสนับสนุนจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทำประกันภัยและส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าให้กับโครงการฯ แล้ว
งวดที่ 3 ร้อยละ 10 เมื่อผู้รับการสนับสนุนใช้งานครบ 1 ปี หรือใช้งานครบระยะทาง 30,000 กิโลเมตร

11. เงื่อนไขการยกเลิกการสนับสนุน

11.1 ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติผู้รับการสนับสนุน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้การสนับสนุนข้อหนึ่งข้อใด
11.2 ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถทำสัญญาจัดซื้อรถ หรือไม่สามารถจดทะเบียนรถได้ตามกำหนดเวลา โดยไม่มีเหตุอันควร และคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้ขยายเวลา
11.3 ผู้รับการสนับสนุนมีพฤติกรรมเสื่อมเสียทำให้โครงการฯ เกิดความเสียหาย เช่น กระทำผิดตามกฎหมาย เป็นต้น
11.4 ผู้ได้รับการสนับสนุนขอยกเลิกโครงการหลังจากทำสัญญารับการสนับสนุนแล้ว สิทธิ์ในการรับการสนับสนุนจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
11.5 ผู้ได้รับการสนับสนุนสามารถหยุดใช้งาน ขาย หรือโอนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนได้หลังจากทำสัญญาแล้ว 1 ปี หรือใช้งานครบ 30,000 กิโลเมตร โดยแจ้งให้โครงการฯ ทราบและขอเบิกเงินงวดสุดท้าย แต่หากดำเนินการก่อนระยะเวลาดังกล่าว ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด พร้อมดอกผลในอัตราปัจจุบันของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน 30 วันนับจากวันที่โอน ขาย หรือหยุดใช้งานดังกล่าว

12. การติดต่อประสานงาน

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามได้ที่ 0 2470 9604-8 ต่อ 1408 โทรสาร 0 2470 9609 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.