จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน
"โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน"
จัดโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา ( สอศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการจัดงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.)
บทสรุปของโครงการ
          
ก่อนหน้านี้ มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานรณรงค์ และติดตามการประหยัดพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแนะนำการประหยัดพลังงาน ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ
          ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยมีขอบเขตหน้าที่ ในการ
ประสานงาน ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และแนวทางการประหยัดพลังงาน โดย ในดำเนินงานของทีมเทคนิคในปี 2549 มจธ.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ฯ โดยมีการจัดสัมมนาขึ้น 2 รอบครอบคลุมเขตพื้นที่
ทั้งหมด 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการจัดตั้ง ทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดประพลังงานขึ้น
          ซึ่งแต่ทีมงานประกอบด้วย ทีมวิศวกรจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ.) และมีอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีอยู่เป็นบุคคลในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าไปให้คำแนะนำทางด้านการประหยัดพลังงานแก่โรงงาน ในเขตพื้นที่ทำให้ สามารถกระจายงานและถ่ายอดทอดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่โรงงงานขนาดเล็ก จนถึงขนาดกลางทั่วพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดส่งทีมเทคนิคดังกล่าว ไปยังหน่วยงานของรัฐ จาก 5 ภูมิภาค จำนวนทีมเทคนิคฯ ทั้งหมด 95 ทีม แบ่งเป็น ภาคกลางจำนวน 82 แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน 89 แห่ง ภาคเหนือ จำนวน 123 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 86 แห่งและภาคใต้ 104 แห่ง รวม 515 แห่ง

“โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน”

     มุ่งที่จะสร้างทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดประพลังงาน เข้าให้คำแนะนำแนวทางและวิธีการในการประหยัดพลังงาน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 วัตถุประสงค์หลัก
     1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
     2. สร้างทีมงานทางด้านเทคนิคที่มีความเข้าใจหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถให้คำแนะนำวิธีการแก่โรงงานอุตสาหกรรมได้
     3. มีการสำรวจการใช้พลังงานเบื้องต้นในโรงงานพร้อมกับแนะนำแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่โรงงาน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกระจายงานด้านอนุรักษ์พลังงานไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น
 ขอบเขตการดำเนินการ
     1. ดำเนินการจัดตั้งทีมงานเทคนิค ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่เทคนิคของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. โดยให้มีทีมเทคนิคที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม
     2. ดำเนินการจัดให้ทีมเทคนิคเข้าให้คำแนะนำกับโรงงานจำนวน ไม่น้อยกว่า 500 โรงงาน มีการนำเสนอมาตรการที่จะให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานแก่โรงงานได้
     3. ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการขยายผลโครงการฯ ต่อไป
 
รูปสัมมนาปิดโครงการ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495