โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์           ในปี 2548 พพ. ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้เงินสนับสนุนทางภาษีแก่สถานประกอบการที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้การสนับสนุนไม่เกิน 2 ล้านบาท/แห่ง ต่อผู้ประกอบกา รที่เป็นอาคารและโรงงานภาคเอกชน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 120 แห่ง และมีผลประหยัดเกิดขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท/ปี
           เพื่อสร้างความยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันไปสู่การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างจริงจัง พพ. จึงได้ดำเนินงาน “โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2” โดยได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com
website hit counters