สืบเนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะดำเนินการประกาศกฎกระทรวงเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการส่งเสริมการผลิต จำหน่ายและใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำรวม 7 อุปกรณ์ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. จอมอนิเตอร์
3. เครื่องพิมพ์
4. อุปกรณ์หลายหน้าที่
5. เครื่องสแกนเอกสาร
6. เครื่องรับโทรทัศน์
7. เครื่องเสียงในบ้าน

 
เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำจำนวน 7 อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน และประหยัดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านพลังงานในระดับนานาชาติ
 
การกำหนดมาตรฐานสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับ 7อุปกรณ์ที่กล่าวข้างต้น มุ่งเน้นที่การกำหนดประสิทธิภาพพลังงานในช่วงรอการใช้งาน (Standby Mode) หรือช่วงการทำงานแบบประหยัดไฟฟ้า (Saving Mode) หรือช่วงการใช้ไฟฟ้าในขณะเข้าสู่สภาวะไม่ทำงาน (Sleep Mode) หรือช่วงการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนกำหนดแนวทาง เงื่อนไข หลักเกณฑ์วิธีการให้การส่งเสริมและช่วยเหลือ ผู้ผลิตผู้จำหน่าย พร้อมทั้งเตรียมการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ระยะเวลาการดำเนินงานในโครงการทั้งสิ้น 12 เดือน : เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552
 
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495