ผลงานที่ผ่านมา  
     
 
     
   
   
   
   
โครงการด้านอบรมสัมมนา และสื่อสารสนเทศ
อบรมเรื่อง "แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร" อบรมให้ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
อบรมเรื่อง "Energy Conservation in Compressed Air" อบรมให้บริษัท พานาโซนิค อีเล็กทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคนิค และกระตุ้นในการประหยัดพลังงานให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น
อบรมเรื่อง "ระบบการจัดการพลังงานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน" อบรมให้บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา เพื่อให้ความรู้ในการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการใช้พลังงานของโรงงาน
อบรมเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน" จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านพลังงาน และ พ.ร.บ.การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดอบรมให้ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
จัดอบรมเรื่อง "ตะลุยโจทย์การจัดการพลังงาน" เพื่อสร้างความรู้ ในข้อกำหนดของกฎหมายและเสนอแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยนำข้อสงสัยที่โรงงานส่วนใหญ่ได้สอบถามมาเป็นคำถามเพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดองค์ความรู้ และสามารถนำไปปรับให้เข้ากับโรงงานของตนเอง
จัดอบรมเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง" เพื่อให้ความรู้ ในรายละเอียดของ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 (ฉบับปรับปรุง) และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบการใช้พลังงานให้บุคลากรในโรงงานเกิดความมีส่วนร่วม
โครงการศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการดำเนินงานของโครงการเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์และตัวเก็บรังสี วิธีการทดสอบ และผลการทดสอบ รวมทั้งการกำหนดค่าเกณฑ์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์และตัวเก็บรังสี
โครงการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด(ภาคตะวันออก)
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
โครงการ การสัมมนาประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และเพิ่มพูนความรู้ทักษะการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ระยะที่ 1 และ 2
โครงการประชาสัมพันธ์พลังงานทดแทน (การสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ) (กลุ่มที่ 1)
โครงการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ชุด “ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” จำนวน 5 เรื่อง
โครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานชุด “Energy today” ระยะที่ 1, 2 และ 3
โครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานชุด “มิติใหม่ Energy today ”
โครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานชุด “พลังงาน ปัญหาน่ารู้”
โครงการ จัดทำรายงานประจำปีสถานภาพการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน และจัดทำเอกสารสรุปผลงานการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ประจำปี พ.ศ.2546)
   
 
 
 

Copyright ©2004 www.enconlab.com