ผลงานที่ผ่านมา  
     
 
     
   
   
   
   
โครงการด้านวิเคราะห์ วิจัย และให้คำปรึกษา
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยวิธีประกวดราคา รอบที่ 8
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจูงใจผู้ประกอบการให้ตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน โดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอกชนประเภทต่างๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น โดยโครงการนี้จะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ใน 1 ปี และผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนต่อค่าพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปีต่ำที่สุดจะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ก่อน
โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ BEAT2010 หรือ BUILDING ENERGY AWARDS of THAILAND 2010
เป็นโครงการที่ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานจากตัวอย่างจริงของอาคารที่เป็นที่รู้จัก และสร้างบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงานสำหรับประเทศในระยะยาว
โครงการจะนำอาคารชั้นนำมาแข่งขันกันอนุรักษ์พลังงานจริง ผ่านสื่อออนไลน์ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อาคารที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ค่าที่ปรึกษา ได้ข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารอย่างลึกซึ้ง และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความตะหนัก
อาคารที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยมจะได้รับรางวัลเกียรติยศ
โครงการสึกษาความเหมาะสมในการออกกฏหมายกำกับพลังงานทดแทน
  ลักษณะโครงการมีดังนี้ รวบรวมข้อมูลสถานภาพของพลังงานควบคุมที่ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2536 ที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงโดยพิจารณาร่วมกับ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ของสกพ. และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมและวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย (เชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) ทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อนทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม, ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย ผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ราคาเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน, ศึกษากฎหมาย ข้อกำหนดทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบัน, ศึกษารูปแบบและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการกำกับดูแลพลังงานทดแทน, จัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริหารจัดการพลังงานทดแทน โดยร่างเป็นกฎหมายกำกับพลังงานทดแทนเป็นพลังงานควบคุม
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยวิธีประกวดราคา
"โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจูงใจผู้ประกอบการให้ตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน โดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอกชนประเภทต่างๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น โดยโครงการนี้จะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ใน 1 ปี และผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนต่อค่าพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปีต่ำที่สุดจะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ก่อน
โครงการศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550
โครงการศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีแสงอาทิตย์ เพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550
ศึกษาการทำงานและประเภทชนิดของเครื่องทำน้ำร้อนรังสีแสงอาทิตย์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมทั้งสุ่มแผงผลิตน้ำร้อน และระบบผลิตน้ำร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์เข้าทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อกำหนดค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมาตรฐานประสิทธิภาพขั้นต่ำ พร้อมทั้งร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าดังกล่าว และแนวทางการส่งเสริม
โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์หลายหน้าที่ เครื่องรับโทรทัศน์ และเครื่องเสียงในบ้าน รวม ๗ ผลิตภัณฑ์)
โครงการทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสด ุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 (สำหรับเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า กาต้นน้ำไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เตารีดไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า กระจก ฉนวนใยแก้ว ตู้แช่ และ ระบบทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ รวม 11 อุปกรณ์)
โครงการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง)
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 4)
โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในส่วนโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) พ.ศ.2549-2552
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (SEC) (อุตสาหกรรมกระดาษ)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ส่วนโรงงานควบคุม) พ.ศ. 2547
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 3)
โครงการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ในโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มที่ 3)
โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการประเมินผลโครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็น โดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ
สำหรับโรงเพาะเห็ด โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โครงการโครงการวิจัยและศึกษา Energy Intensity ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร (ห้องเย็นการผลิตน้ำแข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง)
โครงการจัดทำรายงานประจำปีสถานภาพการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2546
โครงการศึกษาศักยภาพของชีวมวลที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
โครงการที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (นำร่อง)
โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในส่วนโรงงานควบคุม (ครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 พ.ศ.2547-2549
โครงการศึกษาและจัดทำรายงานสถานภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ของโรงงานควบคุม ส่วนที่ 1 พ.ศ.2545, ส่วนที่ 2 พ.ศ. 2546
โครงการศึกษาดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
โครงการศึกษาเพื่อพิสูจน์ผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จากการตรวจสอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ปรากฎในรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม
โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในอาคารควบคุม(ส่วนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) สำหรับกลุ่มที่ 2
โครงการที่ปรึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงอย่างน้อย
3 ประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม
โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม
โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในส่วนโรงงานควบคุมปีที่ 3 (กลุ่มที่ 3) พ.ศ.2543-2546
   
 
 

Copyright ©2004 www.enconlab.com