โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) อุตสาหกรรมกระดาษ
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) (อุตสาหกรรมกระดาษ).....   
User:
Pass:
      
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและ ติดตามความก้าวหน้ากับ ผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ในการเผยแพร่ผลงาน การศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
<% Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.Mappath("news/news.mdb") Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open "SELECT * FROM news order by num desc",conn,1,3 rs.movefirst pageLen = 3 nrecord=rs.RecordCount rs.pagesize=pageLen %> <% ' เช็คเงื่อนไขการแสดงข่าว ไม่ให้เกิน 3 ข่าว' recNo=1 do while not rs.eof and recNo <= pageLen %> <% recNo=recNo+1 rs.movenext loop %>
<%response.write "" %> " > <%=rs("namenews")%>
" > <% strData = rs("messagenews") strNewData = Left(strData,90) &"..." response.write strNewData %> " >
<% rs.Close() Set rs = Nothing %>
Search
ภาพกิจกรรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2223-0021 ถึง 9 โทรสาร : 0-2226-1416